Použití remdesiviru v léčbě onemocnění COVID-19

V nově publikovaném Cochrane systematickém review byla zkoumána účinnost antivirotika remdesiviru v léčbě onemocnění COVID-19.

Hlavní autorka tohoto review, Kelly Ansems, uvádí: „Na základě současných dostupných důkazů má podání remdesiviru pravděpodobně jen malý nebo žádný efekt na celkovou úmrtnost hospitalizovaných dospělých pacientů s infekcí SARS-CoV-2 v období do 28 dní po léčbě. Není zřejmé, jestli má podání remdesiviru vliv na zlepšení nebo zhoršení klinického stavu pacienta.“

Klíčová sdělení

 • U dospělých hospitalizovaných pacientů s onemocněním COVID-19 má podání remdesiviru pravděpodobně jen malý nebo žádný efekt na celkovou úmrtnost v období do 28 dní po léčbě, a to v porovnání s placebem (tedy neúčinnou látkou) nebo obvyklou léčbou.
 • Není zřejmé, jestli podání remdesiviru vede ke zlepšení nebo zhoršení stavu pacientů vyjádřeno mírou potřeby přístrojové podpory dýchání.
 • Na základě dostupných poznatků k tomuto tématu by měly být určeny klíčové výzkumné otázky, kterým budou věnovány další studie. Nové studie by umožnily aktualizaci a upřesnění důkazů obsažených v tomto review. To by pomohlo k objasnění účelnosti využití remdesiviru k léčbě onemocnění COVID-19.

Co je to remdesivir

Remdesivir je antivirotikum, tedy léčivo působící proti virům. Bylo prokázáno, že remdesivir zabraňuje množení viru SARS-CoV-2 (tj. původce onemocnění COVID-19). Medicínské autority schválily remdesivir pro nouzové použití k léčbě pacientů s onemocněním COVID-19.

Cíl

Účelem review bylo zjistit, zda je podání remdesiviru účinnou léčbou onemocnění COVID-19 u hospitalizovaných pacientů. Dalším cílem bylo porovnat výskyt vedlejších účinků po podání remdesiviru s výskytem nežádoucích účinků po podání placeba nebo obvyklé léčby.

Přístrojová podpora dýchání má různé podoby v závislosti na závažnosti dušnosti. Autoři review použili právě údaj o použitém druhu zařízení k podpoře dýchání jako ukazatel úspěšnosti remdesiviru v léčbě onemocnění COVID-19 u konkrétního pacienta.

 • V případě závažné dušnosti je používána invazivní umělá plicní ventilace. K zabezpečení dýchání pomocí přístroje (ventilátoru) je v tomto potřeba zavést speciální rourku do dýchacích cest. Zároveň je vědomí pacienta tlumeno vhodnými léčivy (tzv. sedativy).
 • Při středně závažné až závažné dušnosti je používaná neinvazivní umělá plicní ventilace pomocí obličejové kyslíkové masky nebo helmy. Pacienti jsou obvykle během tohoto druhu podpory dýchání při vědomí.
 • Pro případy středně závažné dušnosti je používána kyslíková maska, nebo je kyslík přiváděn přímo do nosních dírek pomocí malých „hadiček“ v rámci tzv. kyslíkových brýlí. Pacienti mohou během této metody stále dýchat okolní vzduch.

Otázky review:

 • Jaká je celková úmrtnost v období 28 dnů po léčbě?
 • Dochází po léčbě ke zlepšení nebo zhoršení stavu pacientů? (Posuzováno jako délka doby strávené na umělé plicní ventilaci nebo doby dodávání kyslíku.)
 • Dochází po léčbě ke zhoršení stavu pacientů? (Posuzováno jako potřeba dodávání kyslíku nebo umělé plicní ventilace.)
 • Jaký má vliv použití remdesiviru na kvalitu života?
 • Jak častý je výskyt vedlejších účinky a závažných vedlejších účinků?

Postup

Byly vyhledávány studie, které zkoumaly účinnost léčby dospělých pacientů s onemocněním COVID-19 remdesivirem v porovnání s podáním placeba nebo obvyklé léčby. Studie zahrnovaly hospitalizované pacienty s onemocněním COVID-19 bez ohledu na pohlaví nebo etnikum.

V review byly porovnány a shrnuty výsledky těchto studií. Poté byla hodnocena jistota v důkazy, a to podle postupů, kterými byly studie vedeny, a podle velikosti studií.

Výsledky

Bylo nalezeno 5 studií s celkovým počtem 7452 účastníků, tedy hospitalizovaných pacientů s onemocněním COVID-19. Z tohoto počtu byl remdesivir podán 3886 účastníkům. Průměrný věk pacientů byl 59 let. Zahrnuté studie pocházely z celého světa, zejména ze zemí s vysokými a vyššími středními příjmy.

Hlavní výsledky

Zahrnuté studie porovnávaly léčbu remdesivirem s podáním placeba nebo obvyklé léčby u hospitalizovaných pacientů s onemocněním COVID-19 v období do 28 dní po léčbě.

Celková úmrtnost

Léčba remdesivirem má malý nebo žádný vliv na celkovou úmrtnost (4 studie, 7142 účastníků). Vztaženo na 1000 pacientů, o 8 pacientů méně by zemřelo při léčbě remdesivirem oproti podání placeba nebo obvyklé léčby.

Dochází po podání remdesiviru ke zlepšení stavu pacientů?

 • Remdesivir může mít malý nebo žádný efekt na délku doby, kterou pacient stráví na invazivní umělé plicní ventilaci (2 studie, 1298 účastníků).
 • Není zřejmé, jestli podání remdesiviru zvyšuje nebo snižuje délku doby, po kterou je potřebné pacientovi dodávat kyslík (3 studie, 1691 lidí).

Dochází po podání remdesiviru ke zhoršení stavu pacientů?

 • Není zřejmé, jestli po podání remdesiviru dochází u pacientů ke zvýšení či snížení potřeby invazivní nebo neinvazivní umělé plicní ventilace (3 studie, 6696 účastníků).
 • Může docházet ke snížení potřeby invazivní umělé plicní ventilace (2 studie, 1159 účastníků).
 • Není zřejmé, jestli dochází ke snížení nebo zvýšení potřeby neinvazivní umělé plicní ventilace (1 studie, 573 účastníků).
 • Není zřejmé, jestli dochází ke snížení nebo zvýšení potřeby kyslíkové masky nebo dodávání kyslíku kyslíkovými brýlemi pacientům (1 studie, 138 lidí).

Kvalita života

Žádná ze zahrnutých studií nezkoumala kvalitu života.

Vedlejší účinky

 • Není zřejmé, jestli podání remdesiviru vede ke snížení nebo zvýšení výskytu jakkoli závažných vedlejších účinků (3 studie, 1674 lidí).
 • Je pravděpodobné, že pacienti méně zažívají závažné vedlejší účinky po podání remdesiviru v porovnání s placebem nebo obvyklou léčbou (3 studie, 1674 účastníků). Vztaženo na 1000 pacientů, o 63 méně by při léčbě remdesivirem zažilo závažný nežádoucí účinek v porovnání s placebem nebo obvyklou léčbou.

Omezení

Autoři review jsou si středně jistí důkazy o celkové mortalitě a závažných vedlejších účincích. Jejich jistota v další důkazy limitována z důvodu použití různých metod k měření a zaznamenávání výsledků v jednotlivých studiích. Na zodpovězení některých otázek review nebylo nalezeno dostatečné množství studií.

Aktuálnost

Tyto důkazy jsou aktuální k datu 16. dubna 2021

Literatura

Ansems  K, Grundeis  F, Dahms  K, Mikolajewska  A, Thieme  V, Piechotta  V, Metzendorf  M-I, Stegemann  M, Benstoem  C, Fichtner  F. Remdesivir for the treatment of COVID‐19. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 8. Art. No.: CD014962. DOI: 10.1002/14651858.CD014962. Accessed 09 August 2021.