Fyzická opatření pro zastavení nebo zpomalení šíření respiračních virů

Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 06 July 2011

ABSTRAKT

Východiska

Epidemie a pandemie virových respiračních onemocnění jako chřipka nebo SARS představují globální riziko. Antivirotika a očkování nemusí být dostatečně účinná v prevenci jejich šíření.

Cíle

Cílem review bylo vyhodnotit účinnost fyzických opatření k zastavení nebo zpomalení šíření respiračních virů.

Metodika vyhledávání

Vyhledávání bylo provedeno v The Cochrane Library, the Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL 2010, Issue 3), včetně Acute Respiratory Infections Group's Specialised Register, MEDLINE (1966 to October 2010), OLDMEDLINE (1950 to 1965), EMBASE (1990 to October 2010), CINAHL (1982 to October 2010), LILACS (2008 to October 2010), Indian MEDLARS (2008 to October 2010) and IMSEAR (2008 to October 2010).

Kritéria pro výběr

Hodnocení relevance všech identifikovaných studií vzhledem k zahrnujícím kritériím bylo provedeno nezávisle dvěma autory review. Z celkových 3775 studií bylo vyloučeno 3560 a následně analyzována relevance zbylých 215 plno-textů. Do review bylo zahrnuto 66 odborných článků popisujících dohromady 67 studií. Zahrnuta byla různá fyzická opatření (vyšetření po příjezdu, izolace, karanténa, sociální odstup, bariérová opatření, osobní ochranné prostředky, hygienu rukou) k zábraně přenosu respiračních virů. Zahrnuli jsme randomizované kontrolované studie (RCTs), kohortové studie, studie případů a kontrol, před-po studie a časové série.

Sběr dat a analýza

Použili jsme standardizovaný postup ke zhodnocení použitelnosti studie. Hodnotili jsme RCTs z hlediska metody randomizace, zaslepení při alokaci intervence, zaslepení a follow up. Nerandomizované studie (non‐RCTs) jsme hodnotili z pohledu potenciálních zavádějících faktorů and klasifikovali je jako nízké, střední, nebo vysoké riziko zkreslení (bias).

Hlavní výsledky

Zahrnuli jsme 67 studií, včetně randomizovaných kontrolovaných studií a observačních studií s různým rizikem zkreslení. Celkový počet účastníků není uveden, protože by byl vytvořen na velmi heterogenním vzorku (lišící se participanti, pozorování na úrovni jednotlivců i zemí - u některých studií). Riziko zkreslení u pěti RCTs a většiny klastrových randomizovaných studií bylo vysoké. Observační studie byly různé kvality. Pouze studie případů a kontrol byly dostatečně homogenní a bylo možné provést metaanalýzu. Nejkvalitnější klastrové randomizované studie naznačují, že šíření respiračních virů lze předejít pomocí hygienických opatření jako mytí rukou, zejména u mladších dětí. Přínos snížení přenosu od dětí na ostatní členy domácnosti potvrzují i studie s větším rizikem zkreslení. Devět studií případů a kontrol ukázalo, že bariérová opatření, izolace a hygienické postupy jsou účinné v boji proti epidemii respiračních virů. Chirurgické masky (ústenky) a respirátory třídy N95 se konzistentně ukázaly jako účinné. Nicméně, respirátory třídy N95 nejsou signifikantně účinnější než chirurgické masky,a navíc byly dražší, méně komfortní a více dráždily pokožku. Účinnost přidání virucidních nebo antiseptických látek k běžnému mýdlu zůstává nejasná. Obecná opatření jako například vyšetření po příjezdu vedla jen k zanedbatelnému nesignifikantnímu zpoždění v šíření nákazy. Pro účinnost sociálního odstupu byly identifikovány jen omezené důkazy, zejména co se týká rizika expozice.

Závěry autorů

Jednoduchá a levná opatření se jeví jako užitečná v omezení přenosu epidemických respiračních virů. Dlouhodobé rutinní uplatňování některých vyhodnocovaných opatření může být mimo období hrozící epidemie obtížné.

NESTRUKTUROVANÝ SOUHR

Fyzická opatření pro zastavení nebo zpomalení šíření respiračních virů

Přestože respirační viry nejčastěji způsobují pouze lehká onemocnění, mohou vést k epidemii. Přibližně 10 až 15 % lidí se celosvětově každý rok nakazí chřipkou, která ale v době epidemie nakazí až 50 % osob. Globální pandemie virových onemocnění byly devastující. Při epidemii SARS v roce 2003 se nakazilo 8000 lidí, zemřelo 780 a nastala společenská a ekonomická krize. Ptačí chřipka H5N1 v roce 2006 a prasečí chřipka H1N1 v roce 1009 způsobily globální obavy. Jednotlivá a potenciálně nákladná opatření (například očkování nebo antivirotika) mohou být nedostatečná v zábraně šíření infekce. Z tohoto důvodu jsme se v rámci tohoto review soustředili na vyhledání důkazů o účinnosti jednoduchých fyzických opatření (např. mytí rukou, používání chirurgických masek) v zábraně šíření respiračních virů včetně virů chřipky.

Do review jsme zahrnuli 67 studií včetně randomizovaných kontrolovaných studií a observačních studií s různým rizikem zkreslení. Celkový počet účastníků neuvádíme, protože by se jednalo o velmi heterogenní vzorek (odlišní participanti, pozorování na úrovni jednotlivců i zemí - u některých studií). Souhrnné údaje by tedy byly zavádějící. Šíření respiračních virů může být omezeno hygienickými opatřeními (mytí rukou) zejména u malých dětí. Časté mytí rukou může také zabránit přenosu od dětí na ostatní členy domácnosti. Další bariérová opatření (například izolace) nebo hygienická opatření (nošení ústenek, rukavic a empírů) mohou být účinná při zvládání šíření respiračních virů na nemocničních odděleních. Nenalezli jsme důkazy, že by dražší a méně příjemné respirátory třídy N95 byly účinnější než běžné chirurgické masky. Není jasné, jestli přidání virucidních nebo antiseptických látek k běžnému mytí rukou mýdlem zvyšuje účinnost. Nejsou dostatečné důkazy pro účinnost vyšetření po příjezdu a sociální odstup (oddělení lidí alespoň na vzdálenost jednoho metru mezi nakaženým a nenakaženým).


Poděkování

Abstrakt a nestrukturovaný souhrn tohoto systematického review byly přeloženy do češtiny Kryštofem Slabým a editována Jitkou Klugarovou, zástupkyní ředitele Českého Cochrane centra 14. 4. 2020. Originální dokument je k dispozici v Cochrane knihovně: Fyzická opatření pro zastavení nebo zpomalení šíření respiračních virů.

Abstract and plain language summary of this systematic review were translated into the Czech language by Kryštof Slabý and edited by Jitka Klugarová, deputy director of Cochrane Czech Republic on 14 April 2020. The English Special Collection is available on the Cochrane Library: Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses.