Opatření ke zlepšení dodržování hygieny rukou při péči o pacienty

Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 01 September 2017

ABSTRAKT

Východiska

Nozokomiální infekce představují jednu z nejčastějších příčin morbidity a mortality. Hygiena rukou je považována za účinné preventivní opatření. Toto je aktualizace již publikovaného review

Cíle

Zhodnotit krátkodobou a dlouhodobou účinnost strategií  zlepšujících dodržování doporučení pro hygienu rukou a zhodnotit, jestli zlepšení dodržování hygieny rukou může snížit četnost nozokomiálních infekcí.

Metodika vyhledávání

Vyhledávání bylo provedeno v Cochrane Register of Controlled Trials, PubMed, Embase, and CINAHL v rozmezí listopad 2009 - říjen 2016.

Kritéria pro výběr

Zahrnuli jsme randomizované studie, nerandomizované studie, před-po kontrolované studie, a observační přerušované studie (ITS), které hodnotily jakékoliv opatření ke zlepšení dodržování hygieny rukou pomocí mýdla, přípravků na bázi alkoholu (ABHR) nebo obou.

Sběr dat a analýza

Dva autoři review nezávisle na sobě zhodnotili relevanci identifikovaných studií na základě kritérií pro zařazení a posoudili míru zkreslení (bias). Z důvodu výrazné heterogenity nebylo možné provést metaanalýzu. Jistotu vědeckých důkazů jsme stanovili dle metodiky GRADE s použitím tabulky souhrnu zjištění.

Hlavní výsledky

Toto review zahrnulo 26 studií: 14 randomizovaných, 2 nerandomizované a 10 analýz časových řad (ITS). Většina studií byla provedena v nemocnicích nebo v zařízeních dlouhodobé péče v různých zemích, byla získána data od celé řady zdravotnických profesí. Čtrnáct studií posuzovalo účinnost kombinace opatření doporučených Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Strategie zahrnovaly následující: zlepšení dostupnosti prostředků na bázi alkoholu, edukace personálu, připomínání (slovní nebo písemné), zpětnou vazbu, administrativní opatření, zapojení personálu. Šest studií hodnotilo zpětnou vazbu, dvě studie edukaci, tři studie hodnotily připomínání a návody a jedna studie umístění alkoholových prostředků. Dodržování hygieny rukou bylo u všech kromě tří studií hodnoceno na základě pozorování a u zbylých studií na základě vyjádření zaměstnanců ohledně používání prostředků. Osm studií také hodnotilo četnost infekcí nebo kolonizace. U všech studií byly identifikovány dva a více zdrojů významného zkreslení, zejména ve spojitosti se zaslepením nebo nezávislosti intervence.

Multimodální opatření zahrnující některé ale ne všechny strategie doporučené WHO mohou mírně zlepšit dodržování hygieny rukou (5 studií; 56 center) a mohou mírně snížit míru infekce (3 studie; 34 center), obojí s malou mírou jistoty.

Multimodální opatření zahrnující všechny strategie doporučené WHO mohou mírně snížit riziko kolonizace (1 studie; 167 center). Není jasné, jestli opatření zlepšují dodržování hygieny rukou (5 studií; 184 center) nebo snižuje přenos infekce (2 studie; 16 center), protože míra jistoty důkazů je nízká.

Multimodální opatření zahrnující  všechny strategie doporučené WHO spolu s dalšími opatřeními mohou mírně zlepšit dodržování hygienu rukou (6 studií; 15 center; nízká jistota důkazů). Není jasné, do jaké míry tato opatření snižují četnost infekce (1 studie; 1 centrum; velmi nízká jistota důkazů).

Využití “zpětné vazby” může zlepšit dodržování hygieny rukou (1 studie; 21 center; nízká jistota důkazů). Tato opatření pravděpodobně snižují četnost infekce (1 studie; 1 centrum) a kolonizace (1 studie; 1 centrum) dle střední jistoty důkazů.

Edukace může zlepšit dodržování hygieny rukou (2 studie; 2 centra), nízká jistota důkazů.

Připomínání může mírně zlepšit dodržování hygieny rukou (3 studie; 3 centra), nízká jistota důkazů.

Umístění alkoholových prostředků pravděpodobně mírně zlepšuje dodržování hygieny rukou (1 studie; 1 centrum), střední jistota důkazů.

Závěry autorů

Nalezli jsme velké rozdíly mezi studiemi v jistotě vědeckých důkazů, použitých opatřeních a výzkumných metodách. Přetrvává potřeba kvalitní metodologicky robustní studie k posouzení účinnosti multimodálních vs. jednoduchých opatření pro zlepšení dodržování hygieny rukou včetně objasnění toho, které komponenta multimodálních opatření nebo jejich kombinace jsou nejúčinnější vzhledem ke konkrétní situaci.

NESTRUKTUROVANÝ SOUHRN

Opatření zlepšující dodržování hygieny rukou zdravotníků snižující míru infekce při péči o pacienty

Co bylo cílem tohoto review?

Cílem bylo zjistit, které strategie mohou zlepšit dodržování hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních - používání mýdla, alkoholových prostředků nebo obou. Jedná se o aktualizaci předchozího již publikovaného review.

Hlavní sdělení

Celí řada jednotlivých opatření a také jejich kombinace, ve většině případů založená na doporučeních Světové zdravotnické organizace (WHO) vedla ke zlepšení hygieny rukou nezávisle na typu zařízení. Nicméně, jistota důkazů v jednotlivých studiích byla nízká až střední. Není jasné, která strategie nebo kombinace kterých strategií je nejúčinnější v daném kontextu.

Co jsme v review zkoumali?

Tradičně je hygiena rukou považována za nejúčinnější způsob snižování nozokomiálních infekcí, z nichž se většina šíří kontaktně, zejména od zdravotnických pracovníků. Mnoho času a úsilí bylo věnováno zlepšení hygieny rukou. Bylo vytvořeno mnoho strategií ke zlepšení dodržování hygieny rukou, ale není jasné, která strategie je nejúčinnější.

Jaké jsou hlavní výsledky tohoto review?

Do review bylo zahrnuto 26 studií. Čtrnáct studií posuzovalo kombinace opatření doporučených WHO. Strategie zahrnovaly následující: zlepšení dostupnosti alkoholových prostředků, edukaci zaměstnanců, připomínání (slovní a písemné), zpětnou vazbu, administrativní prostředky a zapojení zaměstnanců. Šest studií posuzovalo zpětnou vazbu, dvě edukaci, tři upozornění a jedna umístění alkoholových prostředků.

Multimodální strategie (kombinace více strategií) zahrnující některé ale ne všechna doporučení WHO mohou mírně zlepšit dodržování hygieny rukou a mírně snížit četnost infekce (nízká jistota důkazů). Opatření zahrnující doporučení WHO mohou mít malý až žádný účinek na snížení počtu infekcí meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA), nízká jistota důkazů, ale není jasné, jestli tato opatření zlepšují dodržování opatření a snižují četnost kolonizace, protože jistota důkazů byla velmi nízká. Strategie zahrnující všechny doporučení WHO spolu s dalšími opatřeními mohou mírně zvyšovat dodržování hygieny rukou, ale není jasné, jestli snižují riziko infekce.

Zpětná vazba může zvýšit dodržování hygieny rukou (nízká jistota důkazů) a pravděpodobně mírně snižuje riziko infekce a kolonizace (střední jistota důkazů). Edukace může zlepšit dodržování hygieny rukou (nízká jistota důkazů). Připomínání může mírně zlepšit dodržování hygieny rukou, zpřístupnění alkoholových prostředků pravděpodobně mírně zlepšuje dodržování hygieny rukou (střední jistota důkazů).

Jak je toto review aktuální?

Autoři tohoto review vyhledávali literaturu publikovanou do října 2016 včetně.


Poděkování

Abstrakt a nestrukturovaný souhrn tohoto systematického review byly přeloženy do češtiny Kryštofem Slabým a editována Jitkou Klugarovou, zástupkyní ředitele Českého Cochrane centra 14. 4. 2020. Originální dokument je k dispozici v Cochrane knihovně: Opatření ke zlepšení dodržování hygieny rukou při péči o pacienty.

Abstract and plain language summary of this systematic review was translated into the Czech language by Kryštof Slabý and edited by Jitka Klugarová, deputy director of Cochrane Czech Republic on 14 April 2020. The English Special Collection is available on the Cochrane Library: Improving adherence to Standard Precautions for the control of health care‐associated infections.