Zlepšení adherence k základním opatřením pro zvládání nozokomiálních infekcí

Cochrane Systematic Review - Intervention Version published: 26 February 2018

ABSTRAKT

Východiska

Za “základní bezpečnostní opatření” je označován soubor opatření, jako například používání osobních ochranných pomůcek nebo dodržování bezpečného nakládání s jehlami, která zdravotníci provádějí za účelem snížení omezení šíření mikroorganismů při péči o pacienty ve zdravotních nebo sociálních zařízeních.

Cíle

Toto review se zabývá hodnocením účinnosti opatření zaměřených na zlepšení dodržování základních opatření v rámci zdravotní péče.

Metodika vyhledávání

Vyhledávání bylo provedeno v CENTRAL, MEDLINE, Embase, CINAHL, LILACS, dalších dvou databázích a dvou registrech studií. Vyhledávání nebylo limitováno jazykem a bylo provedeno 14. února 2017.

Kritéria pro výběr

Zahrnuli jsme randomizované kontrolované studie jednotlivců, shlukové randomizované studie, nerandomizované studie, kontrolované před-po studie a přerušované časové série (ITS), které hodnotily jakékoliv opatření zlepšující dodržování základních bezpečnostních opatření jakýmkoliv zdravotnickým personálem, který se přímo podílí na péči o pacienty v nemocnici, v domácí péči nebo v laboratoři.

Sběr dat a analýza

Hodnocení relevance identifikovaných studií, kritické hodnocení metodologické kvality (bias) a extrakce dat bylo provedeno pomocí Cohrane standardizovaných nástrojů nezávisle dvěma autory review. Z důvodu velké heterogenity nebylo možné provést metaanalýzu. Jistotu vědeckých důkazů jsme stanovili dle metodiky GRADE s použitím tabulky souhrnu zjištění.

Hlavní výsledky

Do review bylo zahrnuto osm studií s celkem 673 pacienty: 3 studie z Asie, 2 z Evropy, 2 ze Severní Ameriky a jednu z Austrálie; pět bylo randomizovaných, dvě shlukové randomizované studie a jedna nerandomizovaná studie. Tři studie porovnávali různé způsoby edukace proti skupině bez intervence, jedna studie porovnávala edukaci s vizualizací vydechovaných částic proti samotné edukaci, dvě studie srovnávaly edukaci spolu s další zábranou šíření infekce proti skupině bez intervence, jedna studie porovnávala kontrolu kolegou proti skupině bez intervence, jedna studie vyhodnocovala použití seznamu kroků a barevných značek. U všech studií bylo identifikováno vysoké riziko zkreslení. Všech osm studií použilo různé způsoby posouzení dodržování standardních bezpečnostních opatření u zdravotníků. Tři studie hodnotily úroveň znalosti zdravotníků a jedna zjišťovala četnost kolonizace meticilin-rezistentního zlatého stafylokoka (MRSA) u pracovníků léčeben. Z důvodu vysoké heterogenity intervencí a výstupů nebylo možné provést metaanalýzu.

Edukace by mohla mírně zlepšit dodržování základních bezpečnostních opatření u zdravotníků (tři studie, čtyři centra) a úroveň jejich znalostí (dvě studie, tři centra, nízká úroveň jistoty důkazů).

Edukace s vizualizací vydechovaných částic zlepšuje používání ochranných pomůcek obličeje u zdravotníků, ale pravděpodobně nemá zásadní vliv na úroveň jejich znalostí (jedna studie, 20 zdravotních sester, střední úroveň jistoty důkazů).

Edukace společně s dalším opatřením zabraňující šíření infekce mírně zlepšuje dodržování základních bezpečnostních opatření (dvě studie, 44 léčeben, nízká úroveň jistoty důkazů), ale pravděpodobně nevede ke snížení četnosti kolonizace MRSA (jedna studie, 32 léčeben, střední úroveň jistoty důkazů).

Kontrola kolegou pravděpodobně zlepšuje dodržování standardních opatření zdravotníky (jedna studie, jedna nemocnice, střední úroveň jistoty důkazů).

Používání čeklistu a barevných značek pravděpodobně zlepšuje dodržování standardních bezpečnostních opatření zdravotníky (jedna studie, jedna nemocnice, střední úroveň jistoty důkazů).

Závěry autorů

Vzhledem k velkému množství různých typů opatření a výstupů v kombinaci s vysokým rizikem zkreslení výsledků a variabilitou v jistoty důkazů je velmi obtížné vyvozovat závěry o účinnosti jednotlivých opatření. Výsledky review zdůrazňují potřebu robustnějších studií s konzistentní sadou opatření a sledovanch výstupů.

NESTRUKTUROVANÝ SOUHRN

Zlepšení používání standardních bezpečnostních opatření zdravníky za účelem snížení přenosu infekce ve zdravotnických zařízeních

Co bylo cílem tohoto review?

Cílem review je zjistit, které strategie zlepšují dodržování standardních bezpečnostních opatření zdravotníky za účelem snížení rizika přenosu infekce při poskytování zdravotní péče.

Hlavní sdělení

Autoři review identifikovali několik strategií, z nichž většina zahrnovala edukaci zdravotníků samostatně nebo v kombinaci s další strategií. Není jasné, která strategie nebo jejich kombinace je nejefektivnější v podpoře dodržování standardních bezpečnostních opatření zdravotníky nebo zlepšování jejich znalostí, či snížení četnosti kolonizace (potenciální infekce), protože důkazů je málo. Nedostatek důkazů spolu s nekonzistentností výsledků snižuje jistotu identifikovaných důkazů.

Co jsme v review zkoumali?

Podle odhadů více než 4 miliony pacientů v Evropě a 1.7 milionu v USA každoročně prodělá infekční onemocnění a prevalence těchto infekcí je ještě větší v rozvojových zemích. Infekce je spojena s prodloužením doby trvání léčby, zvýšenou mortalitou a miliardami dolarů vynaložených na zdravotní péči. Dodržováním standardních bezpečnostních opatření jako používání osobních ochranných pomůcek nebo bezpečného nakládání s jehlami může omezit riziko přenosu infekce při zdravotní péči. Cílem tohoto review bylo zjistit, které metody vedou ke zlepšení dodržování standardních bezpečnostních opatření zdravotníky.

Jaké jsou hlavní výsledky tohoto review?

Autoři review našli osm relevantních studií s celkovým počtem 673 účastníků. Tři studie byly z Asie, dvě z Evropy, dvě ze Severní Ameriky a jedna z Austrálie. Strategie sestávaly z edukace zdravotníků, a to samostatné nebo např. v kombinaci s vizualizací šíření kapénky, nebo s dalšími opatřeními zábrany šíření infekce. Dalšími strategiemi byla kontrola kolegou nebo používání čeklistu a barevných značek. Ve studiích byly použity různé způsoby hodnocení dodržování standardních bezpečnostních opatření. Dvě studie taktéž hodnotily zlepšení úrovně znalostí zdravotníků a jedna studie zjišťovala míru kolonizace MRSA (zvýšené riziko infekce) u pracovníků léčeben.

Edukace spolu s vizualizací šíření kapének, kontrolou kolegou a používáním čeklistu a barevných značek pravděpodobně zlepšuje dodržování standardních bezpečnostních opatření. Edukace samostatně nebo s přídavnými opatřeními k zamezení šíření infekce může mírně zlepšit dodržování standardních bezpečnostních opatření.

Samotná edukace může mírně zlepšit znalosti a edukace spolu s vizualizací šíření kapének pravděpodobně nevede k podstatnému zlepšení znalostí. Edukace s přídavnými opatřeními k zamezení šíření infekce pravděpodobně vede k minimálním rozdílům v kolonizaci MRSA. 

Jak je toto review aktuální?

Autoři tohoto review prohledali literaturu publikovanou do 14. února 2017.

ZÁVĚRY AUTORŮ

Implikace pro praxi

Standardní bezpečnostní opatření představují základ pro zabránění a kontrolu přenosu infekčních mikroorganismů na pacienty a zdravotnický personál. Nedodržování jednotlivých elementů těchto opatření (např. používání rukavic, manipulace s ostrými předměty) je znepokojující. Existující vědecké důkazy jsou bohužel nedostatečné a není jasné, která opatření lze doporučit ke zlepšení dodržování bezpečnostních opatření. Kontrola kolegou, edukace s vizualizací kapének a používání čeklistů a barevných značek pravděpodobně zlepšují dodržování opatření (střední úroveň jistoty důkazů). Samotná edukace nebo v kombinaci s dalšími opatřeními zabraňujícími šíření infekce mohou mírně zlepšit dodržování bezpečnostních opatření (nízká úroveň jistoty důkazů). Vzhledem k významu standardních bezpečnostních opatření při zabránění šíření infekce je klíčové, aby organizace vyhodnocovaly jejich dodržování a zjišťovaly, které faktory je ovlivňují, a aby vytvořily, implementovaly a ověřovaly účinek opatření podle potřeb organizace.

Implikace pro další výzkum

Toto review zdůrazňuje potřebu provedení dalších kvalitních studií hodnotících účinnost těchto intervencí. Robustnější studie hodnotící podobné typy intervencí použitím podobných sledovaných výstupů, a se zohledněním metodologických omezení jako například náhodná alokace intervence a zaslepení, umožní srovnání studií a syntézu výsledků,a tím formulovat závěry založené na silnějších důkazech. Vzhledem k tomu, že standardní bezpečnostní opatření mají řadu elementů, je potřeba standardizované hodnocení jejich dodržování. Zlepšení dokumentace metodologie umožní lépe vyhodnotit riziko zkreslení, což v důsledku zvýší jistotu a spolehlivost vyvozených závěrů. Další výzkum změn chování umožní vytvořit intervence založené na jasnějších teoretických základech. Poznatky týkající se zlepšení hygieny rukou mohou být použity i pro zlepšení dodržování standardních bezpečnostních opatření a vyhodnocení jejich účinnosti.


Poděkování

Abstrakt a nestrukturovaný souhrn tohoto systematického review byly přeloženy do češtiny Kryštofem Slabým a editována Jitkou Klugarovou, zástupkyní ředitele Českého Cochrane centra 14. 4. 2020. Originální dokument je k dispozici v Cochrane knihovně: Zlepšení adherence k základním opatřením pro zvládání nozokomiálních infekcí.

Abstract and plain language summary of this systematic review were translated into the Czech language by Kryštof Slabý and edited by Jitka Klugarová, deputy director of Cochrane Czech Republic on 14 April 2020. The English Special Collection is available on the Cochrane Library: Improving adherence to Standard Precautions for the control of health care‐associated infections.