Speciální kolekce: Koranavirus (COVID-19) - opatření k potlačení infekce a další preventivní opatření

Tato speciální kolekce je jedna z kolekcí zaměřených na onemocnění COVID-19. Její náplní jsou opatření k potlačení infekce a další preventivní opatření. Viz také doprovodná speciální kolekce: Koronavirus (COVID-19): důkazy relevantní pro kritickou péči.


Tato speciální kolekce byla vytvořena z důvodu pandemie onemocnění COVID-19 a je pravidelně aktualizována. Kolekce má za cíl zajistit okamžitý přístup k systematickým review, které jsou nejrelevantnější pro prevenci nákazy. Obsahuje reviews z WHO prozatimních doporučení a další potenciálně užitečné reviews od tří Cochrane Sítí: Cochrane pro veřejné zdravotnictví a zdravotnické systémy; Cochrane muskuloskeletální, ústní, kožní a smyslová a Cochrane pro akutní a pohotovostní péči, a samozřejmě také čerpá z vědomostí Cochrane skupin v oblastech zasažených nákazou. Mnoho reviews z této kolekce je propojeno (včetně přímých odkazů) s odpovídajícími Cochrane klinickými odpověďmi.


Odlišnosti ve vlastnostech jednotlivých patogenů a způsobu jejich přenosu v porovnání s tím, co je aktuálně známo o COVID-19, může omezovat aplikovatelnost některých poznatků, které jsou obsaženy v předkládaných reviews. Mějte prosím na paměti, že reviews obsažená v této Speciální kolekci jsou souhrnem aktuálních znalostí a jejich zahrnutí do kolekce automaticky neznamená, že opatření popsaná v jednotlivých přehledech jsou účinná.


Fyzická opatření pro zastavení nebo zpomalení šíření respiračních virů

Volně přístupné
Epidemie nebo pandemie akutních respiračních virových infekcí jako chřipka nebo SARS představují globální riziko. Antivirotika a očkování nemusí být dostatečně účinná v prevenci jejich šíření. Toto review hodnotí účinnost fyzických opatření k zastavení nebo zpomalení šíření respiračních virů. Související Cochrane klinická odpověd: Mohou fyzická opatření pomoci zpomalit šíření respiračních virů?


Opatření ke zlepšení dodržování hygieny rukou při péči o pacienty
Volně přístupné
Nozokomiální infekce jsou jednou z největších příčin morbidity a mortality. Hygiena rukou je považována za účinné preventivní opatření. Toto review hodnotí krátkodobou a dlouhodobou účinnost strategií ke zlepšení dodržování doporučení pro hygienu rukou a snaží se vyhodnotit, jestli zlepšení dodržování hygieny rukou může snížit četnost nozokomiálních infekcí. Související Cochrane klinické odpovědi: Jak účinná je osvěta ve pro zlepšení hygieny rukou u zdravotníků? a Jak účinná opatření jsou zpětná vazba, edukace a čichové/zrakové podněty pro zlepšení hygieny zdravotníků?


Zlepšení adherence k základním opatřením pro zvládání nozokomiálních infekcí
Volně přístupné
Za 'základní opatření' je označován systém opatření jako například používání osobních ochranných pomůcek nebo dodržování bezpečného nakládání s jehlami, která zdravotníci dodržují ve snaze omezit šíření mikroorganismů ve zdravotnických zařízeních. Toto review hodnotí účinnost opatření s cílem zlepšit dodržování základních opatření při zdravotní péči.


Osobní ochranné pomůcky pro prevenci vysoce nakažlivých onemocnění ve spojitosti s vystavením zdravotnického personálu kontaminovaným tělesným tekutinám
Při epidemiích vysoce nakažlivých onemocnění jako například Ebola nebo SARS jsou zdravotníci vystaveni mnohem většímu riziku než běžná populace, z důvodu potenciálního kontaktu s kontaminovanými sekrety pacientů. Osobní ochranné pomůcky (OOP) mohou toto riziko snížit. Toto review hodnotí, které typy celotělových OOP a jaký způsob jejich nasazování (donning) a snímání (doffing) představuje nejmenší riziko kontaminace a infekce zdravotníků, a současně hodnotí rozdíly v dodržování OOP protokolů. Související Cochrane klinická odpověď: Který typ osobních ochranných pomůcek (OOP) a jaká opatření pro zlepšení jejich používání omezují šíření vysoce nakažlivých onemocnění?


Rukavice, empíry a roušky k omezení přenosu MRSA v nemocničním zařízení
Volně přístupné
Meticilin‐rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA) je častým nozokomiálním patogenem, který zvyšuje morbiditu, mortalitu a náklady na zdravotní péči. Celosvětově se i nadále jedná o nedostatečně zvládnutou nozokomiální infekci. Toto review hodnotí účinnost nošení rukavic, empírů a roušek při očekávaném kontaktu s MRSA pozitivním pacientem nebo jeho bezprostředním okolím. Související Cochrane klinická odpověď: Snižují rukavice, empíry a roušky riziko přenosu MRSA v nemocnici?


Empíry u návštěv na novorozeneckých odděleních pro prevenci novorozenecké morbidity a mortality
Empíry jsou často používanými prostředky na novorozeneckých odděleních a JIP. Předpokládá se, že empíry mohou zamezit šíření nozokomiálních infekcí a sloužit jako připomenutí, že si personál a návštěvy mají dezinfikovat ruce před kontaktem s novorozencem. Toto review hodnotí účinnost nošení empírů návštěvami na snížení incidence infekcí a úmrtí novorozenců v rámci neonatologických oddělení.

Behaviorální zásahy na podporu používání dýchacích ochranných pomůcek u pracovníků
Volně přístupné
Pracovní prostředí riziková pro vznik respiračních komplikací jsou častá. V závislosti na typu rizika a míře expozice mohou být následky od lehkých po život ohrožující včetně infekčních onemocnění, od akutního podráždění po chronická respirační onemocnění včetně nádorových, a to na podkladě vystavení chemickým látkám a toxinům. Používání ochranných pomůcek - respirátorů (RPE) je důležité u mnoha povolání. Respirátory poskytují ochranu pouze v případě, že jsou správně nasazovány, snímány a pravidelně udržovány nebo vyměňovány. Nezodpovězenou otázkou doposud zůstává účinnost jednotlivých opatření zaměřených na zaměstnavatele/organizace nebo na jednotlivé pracovníky. Toto review hodnotí účinnost opatření na úrovni organizace nebo jednotlivých pracovníků na používání respirátorů v porovnání se situací bez opatření nebo za použití alternativních opatření.


Chlorhexidinová koupel u kriticky nemocných v prevenci nozokomiální infekce
Nozokomiální nákaza je častou komplikací, může způsobovat prodloužení hospitalizace na JIP, další komplikace, invaliditu nebo dokonce smrt. Mezi kriticky nemocnými pacienty je její prevalence významně zvýšená z důvodu zhoršené imunity kriticky nemocných a častého použití invazivního monitorování. Chlorhexidin je levná substance často používaná pro dezinfekci, kterou lze použít ke koupeli kriticky nemocných s cílem omezit kolonizaci a šíření nozokomiálních infekcí. Toto review hodnotí účinnost chlorhexidinové koupele na počet nozokomiálních nákaz u kriticky nemocných.


Související Cochrane klinická odpověď: Jaká je účinnost chlorhexidinové koupele v prevenci nozokomiálních infekcí na jednotkách intenzivní péče?


Strategie zvládání infekčních onemocnění v prevenci přenosu MRSA v domovech pro seniory
Volně přístupné
Domovy pro seniory představují prostředí se zvýšeným rizikem nákazy a šíření meticilin-rezistentním Staphylococcus aureus (MRSA), což jejich obyvatele vystavuje zvýšenému riziku kolonizace a infekce. Je známo, že preventivní strategie jsou důležitou součástí boje proti šíření MRSA. Toto review má za cíl vyhodnotit účinnost preventivních opatření v zamezení šíření MRSA v domovech seniorů.


________________________________________
Tato Speciální kolekce byla přeložena do češtiny Kryštofem Slabým a editována Miloslavem Klugarem, ředitelem Českého Cochrane centra 31. 3. 2020. Originální dokument je k dispozici v Cochrane knihovně: Koronavirus (COVID-19): potlačení infekce a preventivní opatření.
This Special Collection was translated into the Czech language by Kryštof Slabý and edited by Miloslav Klugar director of Cochrane Czech Republic on 31 March 2020. The English Special Collection is available on the Cochrane Library: Coronavirus (COVID-19): infection control and prevention measures.