Použití ivermektinu v prevenci a v léčbě onemocnění COVID-19: Jaká je účinnost ivermektinu v kontextu onemocnění COVID-19?

Klíčové sdělení

V současné době nejsou dostupné důkazy, které by podporovaly používání ivermektinu v předcházení nebo léčbě onemocnění COVID-19. Soubor studií, ze kterých lze vycházet, je omezený.

Posuzování účinnosti ivermektinu v současnosti probíhá v dalších 31 studiích. S ohledem na jejich výsledky bude potřeba provést aktualizaci tohoto dokumentu.

Co je ivermektin

Ivermektin je léčivo určené k léčbě parazitárních onemocnění. U zvířat se používá proti střevním parazitům, u lidí k léčbě svrabu. Jedná se o levný lék, jehož užití je široce rozšířeno v částech světa, ve kterých jsou parazitární onemocnění běžná. Ivermektin má v běžných dávkách málo vedlejších účinků.

Laboratorní testy ukázaly, že ivermektin může zpomalit množení viru způsobujícho onemocnění COVID-19 (SARS_COV-2). Pro dosažení takového efektu v podmínkách lidského těla by však bylo nutné podávat pacientovi vysoké dávky tohoto léčiva. Medicínské autority neschválily používání ivermektinu v kontextu onemocnění COVID-19. Jeho použití je v těchto případech omezené jen na podávání v rámci speciálního druhu dobře navržených studiií (tzv. randomiované kontrolované studie), ve kterých je hodnocen jeho možný efekt.

Cíl

Za účelem posouzení účinku ivermektinu v kontextu onemocnění COVID-19 byly vyhledány studie zabývající se vlivem ivermektinu na počet zemřelých, nemocných a na délku trvání infekce COVID-19. Přesně danými postupy byly výsledky těchto studií hodnoceny a shrnuty. V zahrnutých studiích byly porovnáváni pacienti léčeni ivermektinem s pacienty, a) kterým bylo podáváno placebo, b) kterým nebyla podávaná žádná léčba, c) kteří byli léčení obvyklou léčbou nebo léčbou, o které se ví, že je do určité míry účinná při léčbě onemocnění COVID-19 (např. léčba dexametazonem nebo remdesivirem). Naopak vyřazeny byly studie, které porovnávaly léčbu ivermektinem s léčbou, která je při onemocnění COVID-19 neúčinná (např. léčba hydroxychlorochinem), nebo s léčbou, o níž není známo, že by byla proti onemocnění COVID-19 účinná.

U pacientů s onemocněním COVID-19 byl posuzován vliv ivermektinu na:

 • Počet úmrtí
 • Zlepšení, nebo zhořšení příznaků onemocnění COVID-19
 • Výskyt vedlejších účinků
 • Na nutnost přijetí do lůžkové péče, nebo na dobu strávenou v lůžkové péči
 • Na délku doby, během které je možné u pacienta laboratorními metodami zjistit příomnost viru SARS-CoV-2, kteý způsobuje onemocnění COVID-19 (tzn. dobu, po kterou pacient "má pozitivní test")

Dále byl zkoumán vliv ivermektinu na prevenci onemocnění COVID-19 a SARS-CoV-2 infekci.

Postup

Byly vyhledány randomizované kontrolované studie, které se zavývaly vlivem ivermektinu na předházení nebo léčbu onemocnění COVID-19 u lidí. U pacientů, kteří byli léčení ivermektinem, byl požadován laboratorní test potvrzující onemocnění COVID-19. Těmto pacientům byla poskytována léčba v rámci lůžkové, nebo ambulantní péče.

Výsledky studií byly porovnány. Jasně danými postupy byla na základě věrohodnosti a kvality hodnocena jistota důkazů, které dané studie přinášejí.

Výsledky

Bylo nalezono 14 studií s celkovým počtem 1 678 účastníků. Jak bylo uvedeno výše, tyto studie zkoumaly účinek ivermektinu v porovnání s placebem, žádnou léčbou, nebo běžnou léčbou používanou k léčbě onemocnění COVID-19.

Devět studií se zabývalo pacienty v lůžkové péči se středně těžkým průběhem onemocnění COVID-19 a čtyři studie byly zaměřeny na pacienty v ambulantní péči s mírným průběhem onemocnění COVID-19. Studie se lišily podávanými dávkami ivermektinu a délkou léčby.

Zbývající jedna studie zkoumala vliv ivermektinu na předcházení onemocnění COVID-19.

Bylo nalezeno rovněž 31 studií, které ještě probíhají. U dalších 18 studií chybí vysvětlení autorů, nebo ještě nejsou publikované.

Hlavní výsledky

Léčba hospitalizovaných pacientů s COVID-19

Není zřejmé, zda podání ivemektinu v porovnání s podáním placeba nebo běžnou léčbou vede u pacientů 28 dní po léčbě:

 • Ke snížení, nebo zvýšení počtu úmrtí (2 studie, 185 účastníků)
 • Ke zhoršení, nebo zlepšení jejich stavu vzhledem k potřebě umělé plicní ventilace (2 studie, 185 účastníků) nebo spotřebě kyslíku (1 studie, 45 účastníků)
 • Ke snížení, nebo zvýšení výskytu nežádoucích příhod (1 studie, 152 účastníků)

Není zřejmé, jestli podání ivermektinu vede u pacientů 7 dní po léčbě:

 • Ke snížení, nebo zvýšení počtu negativních COVID-19 testů (2 studie, 159 účastníků)

Podání ivermektinu v porovnání s podáním placeba nebo obvyklé léčby může mít malý, nebo žádný efekt na zlepšení stavu pacientů 28 dní po léčbě (1 studie, 73 účastníků) a na délku doby strávené v lůžkové péči (1 studie, 45 účastníků).

Ambulantní léčba pacientů s onemocněním COVID-19

Není zřejmé, jestli podání ivermektinu v porovnání s podáním placeba nebo běžnou léčbou vede u pacientů:

 • Ke snížení, nebo zvýšení počtu úmrtí 28 dní po léčbě (2 studie, 422 účastníků)
 • Ke zhoršení, nebo zlepšení stavu 14 dní po léčbě vzhledem k potřebě umělé plicní ventilace (1 studie, 398 účastníků)
 • Ke snížení, nebo zvýšení počtu negativních testů na onemocnění COVID-19 7 dní po léčbě (1 studie, 24 účastníků)

Podání ivermektinu v porovnání s podáním placeba nebo obvyklé léčby může mít malý, nebo žádný efekt na zlepšení stavu ambulantně léčených pacientů 14 dní po léčbě (1 studie, 398 účastníků) a na počet nežádoucích událostí 28 dní po léčbě (2 studie, 422 účastníků).

Žádné studie se nezabývaly nutností příjmu pacientů v ambulantní péči do péče lůžkové.

Předcházení oemocnění COVID-19

Není zřejmé, zda u pacientů, kterým byl podán ivermektin, dochází ke snížení počtu úmrtí v porovnání s pacienty, kterým nebyla podána žádná léčba (1 studie, 304 účastníků). U žádného z participantů nedošlo 28 dní po léčbě k úmrtí. Studie se zabývá zkoumáním rozvoje příznaků onemocnění COVID-19 (nikoliv potvrzené SARS-COV-2 infekce) a výskytem nežádoucích příhod. Způsob, kterým je studie proveden, neumožňuje zahrnout její výsledky do této analýzy. Tato studie se nezabývala nutností přijetí pacientů do lůžkové péče.

Omezení

Naše jistota v důkazy vyplývající ze zahrnutých studií je velmi nízká. Důvodem je fakt, že do této analýzy můžeme zahrnout pouze 14 studií, které mají jen malý počet účastníků a malý počet zkoumaných příhod (úmrtí, nebo potřeba umělé plicní ventilace). Studie se také liší metodami provedení a nepodávají informace o všech potřebných faktorech (např. kvalita života).

Aktuálnost

Důkazy jsou aktuální k 26 květnu 2021.

Literatura

Popp M, Stegemann M, Metzendorf M-I, Gould S, Kranke P, Meybohm P, Skoetz N, Weibel S. Ivermectin for preventing and treating COVID-19. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 7. Art. No.: CD015017. DOI:10.1002/14651858.CD015017.pub2 Accessed 01 August 2021.