Vítejte na stránkách Cochrane Czech Republic

Cochrane Czech Republic je českým představitelem mezinárodní neziskové organizace Cochrane, která se zaměřuje na tvorbu systematických review (Systematic Reviews). Cochrane Czech Republic bylo založeno v prosinci 2018 jako přidružené centrum ke Cochrane Germany. Německé Cochrane centrum je jedním ze zakládajících center celé Cochrane Collabaration a jeho úlohou je mimo jiné poskytovat metodickou podporu a poradentví českému centru Cochrane.

Cochrane Collaboration má více než 13 000 členů ze 130 zemí z celého světa a vytváří důvěryhodné a veřejnosti dostupné zdravotnické informace, a to bez jakékoli komerční podpory či jiného střetu zájmů. Cochrane Collaboration je nejstarším a největším světovým lídrem v oblastí medicíny založené na vědeckých důkazech (Evidence-Based Medicine) a především v tvorbě systematických review. Systematické review produkované Cochrane jsou považovány za mezinárodní zlatý standard pro vysoce kvalitní a důvěryhodné informace. Cochrane je světová nezásivlá síť výzkumných pracovníků, zdravotnických profesionálů, pacientů a lidí zainteresovaných do zdravotnictví.

Vedení Cochrane Czech Republic je tvořeno ředitelem českého Cochrane centra - doktorem Miloslavem Klugarem, zástupkyní ředitele pro syntézu a implementaci vědeckých důkazů - paní doktorkou Jitkou Klugarovou a zástupkyní ředitele pro vzdělávací aktivity - paní prof. Andreou Pokornou.

Vizí Cochrane Czech Republic je prosazovat používání nejlepších dostupných vědeckých důkazů při rozhodování v každodenní klinické praxi a zdravotnictví obecně. České Cochrane centrum se specializuje na pořádání školení a přednášek, jejichž smyslem je mimo jiné pomoc s tvorbou kvalitních systematických review.

České Cochrane centrum se též zaměřuje na začleňování principů kritického myšlení a medicíny založené na vědeckých důkazech do učebních osnov univerzit. 

Našimi prioritami jsou: 

-          Priorita1:  Podporovat vytváření vysoce kvalitních, relevantích a aktuálních systematických review a dalších syntetizovaných výzkumných důkazů. Důvodem pro tuto činnost je především přinášení informací ohledně procesu rozhodování a postupů v oblasti zdraví, a to zejména v zaměření na vybrané okruhy medicíny a veřejné zdravotnictví. 

-          Priorita 2: Prosazování medicíny založené na vědeckých důkazech v České republice pro informování o rozhodování v oblasti zdraví a budování většího uznání pro tuto práci. Cílem je stát se vedoucím zastáncem zdravotní péče vycházející z vědeckých poznatků v České republice. 

-          Priorita 3: Poskytování informací a vzdělávání studentů medicíny i lékařů o Cochrane collaboration; o jeho poslání, vizích, aktivitách a metodách.  

-          Priorita 4: Školení všech důležitých zainteresovaných subjektů v oblasti syntézy důkazů a jejich nejlepšího využití při rozhodování v českém zdravotnictví. 

Co jsou to systematická review? Systematická review představují nejkvalitnější typ studie, poskytující nejvyšší úroveň vědeckých důkazů, které syntetizují.

Pro vytváření těchto systematických review používá Cochrane Collaboration software Review Manager (RevMan5) a RevMan Web. RevMan je software používaný pro přípravu a editaci Cochrane rewiev. Usnadňuje přípravu protokolů a plných přehledů, včetně textu, charakeru daných studií, srovnávacích tabulek a dat. RevMan může provádět meta-analýzu dat a výsledky prezentovat graficky.   

Plné verze systematických review jsou publikovány ve vysoce kvalitním odborném periodiku „Cochrane Library“ s „impact faktorem“ 6,754. Cochrane Library je online sbírka databází, která obsahuje aktuální výzkum o účinnsti léčebných postupů. Cochrane databáze systematických review (CDSR) je hlavním zdrojem pro systematická review v oblasti zdravotnictví. CDSR zahrnuje všechny Cochrane systematická review a protokoly vytvořené Cochrane Review skupinami.