Speciální kolekce: Koronavirus (COVID-19) - důkazy relevantní pro kritickou péči

27 Březen 2020

Prvně publikováno 11. února 2020 a průběžně aktualizováno; poslední aktualizace 27. března 2020 (detaily změn jsou níže).
Tato speciální kolekce je jedna ze sérií kolekcí na téma COVID-19. Je dostupná také ve zjednodušené čínštině, němčině, perštině, francouzštině, japonštině, malajsištině (Bahasa Malaysia), polštině, portugalštině, ruštině, a španělštině.

Cílem této speciální kolekce je zajistit okamžitý přístup k systematickým review, které jsou nejvíce relevantní pro management osob hospitalizovaných se závažnými respiračními infekcemi. Kolekce zahrnuje review relevantní k Prozatímním doporučením WHO a review, které byly vyhodnoceny jako relevantní skupinou Cochrane pro akutní a pohotovostní péči na základě informací od Cochrane skupin zasažených nákazou.
Zatímco review v této Speciální kolekci hodnotí intervence, na které se odkazuje Prozatímní doporučení WHO, přímá použitelnost důkazů může být omezená nízkým zastoupením osob s virovou infekcí zařazených do primárních studií. Mnoho review v této sbírce má přidružené Klinické odpovědi Cochrane.

Tato speciální kolekce obsahuje recenze Cochrane na následující témata:
• Infuzní a vazopresorová terapie
• Respirační podpora a mechanická ventilace
• Odvykání od mechanické ventilace
• Management hypoxémie
• Farmakoterapie
• Management deliria
• Výživa v intenzivní péči

Je důležité si uvědomit, že review obsažené v této Sbírce shrnují důkazy; jejich zahrnutí však neznamená, že jsou účinnou léčbou. Řada zde prezentovaných review upozorňuje na nedostatek kvalitních důkazů pro informování lékařských rozhodnutí v souvislosti se závažnou krizí akutní respirační infekce.
Aktualizováno 27. března 2020: přidány odkazy na překlady v němčině, polštině, portugalštině a ruštině


Infuzní a vazopresorová terapie

Prvotní resuscitace pro hypotenzi obvykle zahrnuje podávání intravenózních tekutin, následované iniciaci vazopresorů, pokud hypotenze přetrvává.

Intenzivní versus konzervativní infuzní terapie u dospělých a dětí se sepsí nebo septickým šokem
Volně přístupné
Sepse a septický šok jsou považovány za komplikace infekce potenciálně život ohrožující které jsou spojeny s vysokou morbiditou a mortalitou u dospělých a dětí. Infuzní terapie je považována za rozhodující během počáteční léčby sepse, není však jasné, zda konzervativní nebo intenzivní infuzní terapie může zlepšit klinické výsledky u pacientů se sepsí. Toto review zjišťuje, zda intenzivní versus konzervativní infuzní terapie zlepšuje klinické výsledky u dospělých a dětí s počáteční sepsí a septickým šokem. Přidružená klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání intenzivní versus konzervativní infuzní terapie u dětí se sepsí nebo septickým šokem?

Koloidní a krystaloidní terapie při tekutinové resuscitaci kriticky nemocných pacientů
Volně přístupné
Kriticky nemocní pacienti ztrácejí tekutiny kvůli vážným stavům, infekcím (např. sepsi), traumatu nebo popáleninám, a potřebují naléhavě doplnit tekutiny, aby se zabránilo dehydrataci nebo selhání ledvin. K tomuto účelu lze použít koloidní nebo krystaloidní roztoky. Krystaloidy mají malé molekuly, jsou levné, snadno se používají a poskytují okamžitou resuscitaci tekutin, ale mohou zvýšit otok. Koloidy mají větší molekuly, jsou dražší a mohou zajistit rychlejší expanzi objemu v intravaskulárním prostoru, ale mohou vyvolat alergické reakce, poruchy srážení krve a selhání ledvin.  Toto review hodnotí účinek používání koloidů ve srovnání s krystaloidy u kriticky nemocných pacientů, vyžadujících doplnění objemu tekutin s ohledem na mortalitu, potřebu krevní transfuze nebo renální substituční terapie (RRT) a na nežádoucí účinky (konkrétně: alergické reakce, svědění, vyrážky). Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání koloidů oproti krystaloidům při tekutinové resuscitaci u kriticky nemocných pacientů?

Pufrované roztoky versus fyziologický roztok při resuscitaci kriticky nemocných dospělých a dětí
Volně přístupné
Mezi krystaloidními roztoky se nejčastěji podává 0,9% solný roztok. Pufrované roztoky mohou nabídnout některé teoretické výhody (menší metabolická acidóza, menší narušení elektrolytů), nicméně jejich klinický význam zůstává neznámý. Toto review hodnotí účinky pufrovaných roztoků oproti 0,9% solnému roztoku na resuscitaci u kriticky nemocných dospělých a dětí. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání pufrovaných roztoků s 0,9% fyziologickým roztokem pro kriticky nemocné pacienty, kteří vyžadují intravenózní tekutinovou terapii?

Vazopresory při hypotenzním šoku
Volně přístupné
Navzdory zřejmým okamžitým účinkům vazopresorů na hemodynamiku zůstává jejich účinek vzhledem k výsledkům relevantním pro pacienta kontroverzní. Cílem tohoto review je porovnat účinek jednoho vazopresorového režimu (vazopresor samotný nebo v kombinaci) s jiným vazopresorovým režimem na úmrtnost kriticky nemocných osob se šokem. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání norepinefrinu s jinými vazopresory u osob s hypotenzním šokem?


Respirační podpora a mechanická ventilace

U pacientů se závažnou akutní respirační infekcí může být vyžadován doplňkový kyslík a mechanická ventilační podpora.

Vysokoprůtokové nosní kanyly pro podporu dechu dospělých pacientů v intenzivní péči
Volně přístupné
Vysokoprůtokové nosní kanyly (High‐flow nasal cannulae - HFNC) přivádějí přes nosní kanyly s širokým otvorem vysoké toky smíšeného zvlhčeného vzduchu s kyslíkem a mohou být užitečné při poskytování respirační podpory dospělým pacientům, u kterých dochází k akutnímu respiračnímu selhání na jednotce intenzivní péče (JIP). Toto review hodnotí bezpečnost a účinnost intervence HFNC oproti jiným intervencím, z hlediska selhání léčby, mortality, nežádoucích účinků, trvání respirační podpory, délky pobytu v nemocnici a na JIP, respiračních účinků, výsledků hlášených pacientem a nákladů na léčbu. Jaké je srovnání vysokoprůtokové nosní kanylace oproti nízkoprůtokové oxygenoterapii u dospělých vyžadujících respirační podporu v intenzivní péči?

Fyzikální vyšetření k detekci obtížné správy dýchacích cest u zjevně normálních dospělých pacientů
Volně přístupné
Neúspěšný management  léčby dýchacích cest je spojen s vážnou morbiditou a mortalitou. Čtyři ukazatele obtíží u dýchacích cest jsou: obtíže u ventilace s obličejovou maskou, obtížná laryngoskopie, obtížná tracheální intubace a neúspěšná intubace. Několik klinických screeningových testů u lůžka se používá v klinické praxi k identifikaci osob s vysokým rizikem obtíží dýchacích cest, ačkoli jejich přesnost a přínos zůstávají nejasné. Toto review charakterizuje a porovnává diagnostickou přesnost Mallampatiho klasifikace a dalších běžně používaných vyšetření dýchacích cest pro vyhodnocení fyzického stavu dýchacích cest u dospělých pacientů bez zjevných anatomických abnormalit.

Recruitment manévry pro dospělé na mechanické plicní ventilaci se syndromem akutní dechové tísně
Volně přístupné
Otevírací manévry zahrnují přechodné zvýšení tlaku v dýchacích cestách aplikovaného během mechanické ventilace na otevření zhroucených plicních jednotek a zvýšení počtu alveol účastnících se přílivové ventilace. Často se používají k léčbě pacientů v intenzivní péči majících syndrom akutní respirační tísně (ARDS), avšak účinek této léčby na klinické výsledky nebyl dosud prokázán. Cílem tohoto review je zjistit účinky otevíracích manévrů na úmrtnost u dospělých se syndromem akutní respirační tísně a také otevíracích manévrů na okysličení a nežádoucí účinky (např. rychlost barotrauma). Související klinická odpověď Cochrane: Jaké jsou účinky otevíracích manévrů na dospělé se syndromem akutní respirační tísně užívajících mechanickou ventilaci?

Zvýšená poloha ve srovnání se supinační polohou při prevenci nozokomiální pneumonie (VAP) u dospělých pacientů na umělé plicní ventilaci
Volně přístupné
Pneumonie spojená s ventilací (Ventilator-associated pneumonia - VAP) je u kriticky nemocných pacientů spojena se zvýšenou mortalitou, prodlouženou hospitalizací a zvýšenými náklady na zdravotní péči. Guidelines doporučují polosed (30° až 45°), aby se zabránilo VAP mezi pacienty vyžadujícími mechanickou ventilaci. Vzhledem k metodickým omezením ve stávajících systematických review však nejistota ohledně přínosu a poškození polosedu u prevence VAP zůstává. Toto review hodnotí účinnost a bezpečnost polohování v polosedu oproti supinační poloze v prevenci VAP u dospělých vyžadujících mechanickou ventilaci. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání polosedu oproti supinační poloze u dospělých vyžadujících mechanickou ventilaci?

Tlakově řízená versus objemově řízená ventilace u akutního respiračního selhání v důsledku akutního poranění plic (ALI) nebo syndromu akutní dechové tísně (ARDS)
Volně přístupné
Akutní poškození plic (Acute lung injury ALI) a syndrom akutní dechové tísně (Acute respiratory distress syndrome ARDS) představují čtvrtinu případů akutního respiračního selhání na jednotkách intenzivní péče (JIP). Mechanická ventilace lidí s ALI/ARDS poskytuje čas na uzdravení plic, nicméně ventilace je invazivní a může vést k jejich poškození. Není jisté, zda by se poranění související s ventilací snížila, pokud by byl tlak vyvíjený ventilátorem regulován s každým dechem nebo zda je objem vzduchu dodávaného každým dechem limitován. Toto review porovnává tlakově řízenou versus objemově řízenou ventilaci u dospělých s ALI/ARDS ke zhodnocení, zda tlakově řízená ventilace snižuje mortalitu a morbiditu v nemocnici u intubovaných a ventilovaných dospělých. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání tlakem řízené a objemem řízené ventilace u lidí s akutním respiračním selháním nebo syndromem akutní dechové tísně?

Vysoký oproti nízkému pozitivnímu tlaku na konci exspirace (PEEP) u mechanicky ventilovaných dospělých pacientů s akutním poškozením plic a syndromem akutní dechové tísně
Volně přístupné
Úmrtnost u pacientů s akutním poškozením plic (ALI) a syndromem akutní respirační tísně (ARDS) zůstává vysoká. Tito pacienti vyžadují mechanickou ventilaci., To však bylo spojeno s plicním poškozením vyvolaným ventilací. Vysoké hladiny pozitivního tlaku na konci expirace (positive end-expiratory pressure - PEEP) by mohly zlepšit stav pacienta a snížit tak úmrtnost u takto diagnostikovaných pacientů. Review hodnotí přínosy a poškození vysoké versus nízké hladiny PEEP u pacientů s ALI a ARDS.

Plicní ochranná ventilační strategie pro syndrom akutní dechové tísně chránící plíce
Volně přístupné
Syndrom akutní respirační tísně a akutní poškození plic může být dále komplikováno poškozením plic způsobeným ventilátorem. Ventilační strategie chránící plíce mohou vést ke zlepšení stavu pacienta. Toto review hodnotí účinky ventilace s nižším přílivovým objemem na morbiditu a mortalitu u pacientů ve věku 16 let a starších, kteří jsou postiženi syndromem akutní respirační tísně a akutním poškozením plic. Rovněž určuje, zda bylo srovnání mezi nízkým a konvenčním přílivovým objemem rozdílné, pokud byl použit tlak v plató větší než 30 až 35 cm H20.

Denní přerušení sedace versus žádné denní přerušení sedace u kriticky nemocných dospělých pacientů vyžadujících invazivní mechanickou ventilaci
Volně přístupné
Předpokládá se, že denní přerušení sedace (daily sedation interruption - DSI) omezuje bioakumulaci léčiva, podporuje bdělost, a tím zkracuje dobu mechanické ventilace. Dostupné důkazy ukázaly, že DSI buď zkracuje, nemění nebo prodlužuje dobu mechanické ventilace. Cílem tohoto review je porovnat celkové trvání invazivní mechanické ventilace u kriticky nemocných dospělých pacientů vyžadujících intravenózní sedaci léčených DSI, s pacienty bez DSI. Dále také zhodnocení, zda DSI ovlivňovala mortalitu, délku pobytu na jednotce intenzivní péče (JIP) a hospitalizaci, nepříznivé události, celkové dávky aplikovaného sedativa a kvalitu života. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání přerušení denní sedace oproti nepřerušení u kriticky nemocných dospělých vyžadujících invazivní mechanickou ventilaci?


Odvykání od mechanické ventilace

Zkrácení doby odvykání je žádoucí pro minimalizaci potenciálních komplikací způsobených mechanickou ventilací.

Faktory ovlivňující používání protokolů pro ukončení plicní ventilace u dospělých i dětských pacientů v kritickém stavu: syntéza kvalitativních důkazů
Volně přístupné
Metody ke zlepšení procesů odvykání ventilace jsou potřebné, jelikož prodloužená mechanická ventilace je spojena s delším pobytem na jednotce intenzivní péče a vyšší mortalitou. Rostoucí povědomí o výhodách pochopení kontextových faktorů ovlivňujících efektivitu podpořilo integraci kvalitativních syntéz důkazů a review účinnosti. Cílem tohoto review bylo vyhodnotit faktory majících vliv na to, jak zdravotničtí pracovníci používají protokoly k odvykání dospělých a dětí od mechanické ventilace.

Protokolované versus neprotokolované odvykání ke zkrácení doby mechanické ventilace u kriticky nemocných dospělých pacientů
Volně přístupné
Standardizované odvykací protokoly mají zkrátit čas strávený na mechanické ventilaci. Nicméně, důkazy podporující jejich použití v klinické praxi jsou nekonzistentní. Toto review porovnává celkové trvání mechanické ventilace kriticky nemocných dospělých, kteří byli odstaveni pomocí protokolů oproti obvyklé (neprotokolované) praxi. Stanoví také rozdíly mezi protokolovaným a neprotokolovaným odstavením ve výsledcích měřících dobu odvykání, újmy (nežádoucích účinků) a využití zdrojů (jednotky intenzivní péče a délky hospitalizace). Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání protokolovaného oproti neprotokolovanému odvykání mechanické ventilace u kriticky nemocných dospělých?

Neinvazivní přetlaková ventilace jako strategie odvykání pro intubované dospělé s respiračním selháním
Volně přístupné
Neinvazivní přetlaková ventilace (noninvasive positive-pressure ventilation - NPPV) poskytuje ventilační podporu bez nutnosti invaze dýchacích cest. Zájem o použití NPPV se zvyšoval vzhledem k usnadnění dřívějšího odstranění endotracheální trubice a ke snížení komplikací spojených s dlouhodobou intubací. Toto review určovalo, zda strategie NPPV snižovala obecnou mortalitu ve srovnání s invazivním přetlakovým odvykáním od ventilace. Stanovilo také rozdíly mezi strategiemi v poměru selhání odvykání a pneumonií spojených s ventilací, délce setrvání na jednotce intenzivní péče a hospitalizace, celkové době trvání mechanické ventilace, trvání mechanické podpory související s odvykáním, trvání endotracheální mechanické ventilace, frekvenci nežádoucích účinků (vztahující se k odvykání) a celkové kvalitě života.


Managment hypoxémie

Akutní nebo chronická hypoxémie je častým důvodem pro přijetí na intenzivní péči a pro zajištění mechanické ventilace. Ke zlepšení výsledků pacienta se používají různá zdokonalení mechanické ventilace nebo doplňky.

Vyšší versus nižší koncentrace vdechovaného kyslíku nebo cíle arteriální oxygenace u dospělých pacientů přijatých na jednotku intenzivní péče
Volně přístupné
Hlavní léčbou hypoxémie je kyslíková terapie, která se podává většině dospělých pacientů přijatých na jednotku intenzivní péče. Podávání kyslíku bylo liberální, což může vést k hyperoxémii. Některé studie naznačily souvislost mezi hyperoxémií a mortalitou, zatímco jiné studie nikoli. Podávání kyslíku je široce doporučováno v mezinárodních guidelines pro klinickou praxi, a to i přes nedostatek spolehlivých důkazů. Potenciální přínos doplňkového kyslíku musí být zvážen proti potenciálně škodlivým účinkům hyperoxémie a toto review hodnotí výhody a poškození vyšší versus nižší koncentrace vdechovaného kyslíku nebo cíle arteriální oxygenace pro dospělé přijaté na jednotku intenzivní péče. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání různých úrovní oxygenace u dospělých přijatých na jednotku intenzivní péče (JIP)?

Pronovaná pozice u akutního respiračního selhání dospělých
Volně přístupné
Úmrtnost na syndrom akutní respirační tísně, jeden z hlavních důvodů k potřebě mechanické ventilace z důvodů hypoxémie, zůstává přibližně 40 %. Ventilace v pronované poloze může zlepšit mechaniku plic a výměnu plynu a mohlo by zlepšit i výsledky. Toto review determinuje, zda promovaná ventilace nabízí výhodu u mortality ve srovnání s tradiční supinovanou nebo polosedovou ventilací u pacientů se závažným akutním respiračním selháním vyžadujícím konvenční invazivní umělou ventilaci. Související klinická odpověď Cochrane: Jak je srovnatelné pronované polohování oproti supinovanému polohování pro ventilaci u dospělých se závažným akutním respiračním selháním?

Mimotělová membránová oxygenace pro kriticky nemocné dospělé
Volně přístupné
Mimotělová kyslíková membrána (extracorporeal membrane oxygenation - ECMO) je forma podpory života, která se zaměřuje na srdce a plíce, ale její použití je spojeno s několika riziky. U těžkého respiračního selhání ECMO vyvádí a vrací krev z žilního systému a zajišťuje nepulmonální výměnu plynu. Mezi nežádoucí účinky související s pacienty patří krvácení nebo ischemie končetin; nepříznivé účinky související s oběhem mohou zahrnovat selhání čerpadla, selhání okysličovadla a tvorbu trombu. Cílem tohoto review je určit, zda je použití veno-venózního nebo veno-arteriálního ECMO u dospělých účinnější pro zlepšení stavu pacienta ve srovnání s konvenční dýchací a srdeční podporou.


Farmakoterapie

Ačkoli tekutinová resuscitace a ventilační podpora jsou hlavními léčebnými postupy pro pacienty se SARI vyžadujících kritickou péči, byly navrženy různé farmakologické intervence, přičemž benefity a poškození zůstávají nejisté.

Farmakologické látky pro dospělé se syndromem akutní respirační tísně
Volně přístupné
Syndrom akutní respirační tísně (ARDS) je život ohrožující stav způsobený přímým nebo nepřímým poškozením plic. Toto review hodnotí účinnost farmakologických látek u dospělých s ARDS na mortalitu, mechanickou ventilaci a vhodnost pro návrat do práce po 12 měsících. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké jsou účinky farmakologických látek pro dospělé se syndromem akutní respirační tísně (ARDS)?

Kortikosteroidy jako doplňková terapie v léčbě chřipky
Volně přístupné
Kortikosteroidy vykazují známky zlepšení při sepsi a souvisejících stavech, pravděpodobně díky svým protizánětlivým a imunomodulačním vlastnostem. Přestože jsou běžně předepisovány při těžké chřipce, existuje nejistota ohledně jejich potenciálních výhod nebo poškození. Cílem tohoto review je posoudit účinnost a potenciální nepříznivé účinky kortikosteroidů jako doplňkové terapie při léčbě chřipky, přičemž se berou v úvahu rozdíly v načasování a dávkách kortikosteroidů. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké jsou účinky kortikosteroidů na zmírnění příznaků spojených s těžkou chřipkou u hospitalizovaných dospělých s chřipkou?

Imunonutrice pro syndrom akutní respirační tísně (ARDS) u dospělých
Volně přístupné
Syndrom akutní respirační tísně (ARDS) je velmi závažný systémový zánětlivý proces spojený s významnou morbiditou a mortalitou. Chybí farmakoterapie, která zmirňuje zánět u ARDS. Několik studií vyhodnotilo účinky farmakologických živin podávaných jako součást výživy nebo jako doplněk na klinické výsledky u kritických onemocnění a ARDS. Toto review kriticky hodnotí dostupné důkazy o účincích imunonutrice ve srovnání se standardními formami ne-imunonutriční výživy u mechanicky ventilovaných dospělých s ARDS. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání imunonutrice se standardní výživou u dospělých se syndromem akutní respirační tísně (ARDS), kteří jsou mechanicky ventilováni?

Krátký versus prodloužený kurz antibiotické terapie pneumonie získané v nemocnici u kriticky nemocných dospělých
Volně přístupné
Pneumonie je nejčastější nemocniční infekcí, která postihuje pacienty na jednotce intenzivní péče. Stávající národní guidelines pro léčbu nemocničně získané pneumonie (hospital acquired pneumonia - HAP) jsou však několik let staré a diagnostice pneumonie u mechanicky ventilovaných pacientů (mechanically ventilated patients - VAP) byla v poslední době věnována značná pozornost. Optimální trvání antibiotické terapie HAP u kriticky nemocných je nejisté. Toto review hodnotí účinnost antibiotik s krátkým a prodlouženým průběhem na HAP u kriticky nemocných dospělých, včetně pacientů s VAP. Související klinická odpověď Cochrane: Jaký režim je nejúčinnější pro zlepšení výsledků u kriticky nemocných dospělých s pneumonií získanou v nemocnici: antibiotická terapie krátkého nebo prodlouženého cyklu?

Antibiotika pro komunitně získanou pneumonii u dětí
Volně přístupné
Pneumonie způsobená bakteriálními patogeny je hlavní příčinou úmrtnosti dětí v zemích s nízkými příjmy. Včasné podávání antibiotik zlepšuje výsledky. Cílem tohoto review je identifikovat účinné antibiotické lékové terapie pro komunitně získanou pneumonii s různou závažností u dětí pomocí porovnání různých antibiotik. Související klinická odpověď Cochrane: Jak se u dětí přijatých do nemocnice s komunitně získanou pneumonií vzájemně porovnávají různá antibiotika?  A  jaké jsou účinky perorálních antibiotik u dětí s komunitní pneumonií v ambulantním prostředí?

Empirické antibiotické pokrytí atypických patogenů pro komunitně získanou pneumonii u hospitalizovaných dospělých
Volně přístupné
Komunitně získaná pneumonie (community-acquired pneumonia - CAP) je způsobena různými patogeny, tradičně rozdělenými na „typické“ a „atypické“. Počáteční antibiotická léčba CAP je obvykle empirická a obvykle pokrývá typické i atypické patogeny. Cílem tohoto review je odhadnout mortalitu a poměr selhání léčby u režimů obsahujících atypické antibiotické pokrytí ve srovnání s režimy, které měly pouze typické pokrytí. Související klinická odpověď Cochrane: Existují u hospitalizovaných dospělých pacientů s komunitně získanou pneumonií randomizované kontrolované studie, které podporují použití empirického atypického pokrytí antibiotiky oproti typickému pokrytí antibiotiky?

Čínské byliny kombinované se západní medicínou u těžkého akutního respiračního syndromu (SARS)
Volně přístupné
Těžký akutní respirační syndrom (SARS) je akutní respirační onemocnění způsobené novým koronavirem, který se poprvé objevil 22. prosince 2002 v čínském městě Foshan. Při jeho léčbě byly použity čínské byliny. Toto review hodnotí možnou účinnost a bezpečnost čínských bylin v kombinaci se západní medicínou oproti samotné západní medicíně pro pacienty se SARS.


Managment deliria

Delirium je definováno jako narušení pozornosti, vědomí a kognice se sníženou schopností nasměrovat, zaostřit, udržet a změnit pozornost, a sníženou orientací v okolním prostředí.

Farmakologické intervence pro léčbu deliria u kriticky nemocných dospělých pacientů
Volně přístupné
Delirium je obvykle akutní reverzibilní kognitivní porucha a jeho přítomnost je spojena s ničivým dopadem na krátkodobé i dlouhodobé výsledky u kriticky nemocných pacientů. Relativní přínosy a bezpečnost dostupných farmakologických intervencí pro tuto populaci jsou obklopeny značnou nejistotou. Toto review hodnotí účinky farmakologických intervencí pro léčbu deliria na jeho trvání u kriticky nemocných dospělých s potvrzeným nebo zdokumentovaným vysokým rizikem deliria. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké jsou přínosy a újmy farmakologických intervencí pro léčbu deliria u kriticky nemocných dospělých?

Intervence pro prevenci deliria jednotky intenzivní péče u dospělých pacientů
Volně přístupné
U kriticky nemocných pacientů na jednotce intenzivní péče (JIP) se často vyvíjí JIP delirium. To může výrazně ovlivnit je a jejich rodiny, protože je spojeno se zvýšenou mortalitou, delší dobou mechanické ventilace, delší hospitalizací a pobytem na JIP, a dlouhodobým kognitivním poškozením. Toto review hodnotí existující důkazy o účinku preventivních intervencí na delirium na JIP, nemocniční mortalita, počet dnů bez deliria a bez kómatu, dny bez ventilátoru, délka pobytu na JIP a kognitivní poškození. Související klinická odpověď Cochrane: Jaké je srovnání haloperidolu oproti placebu v prevenci deliria u kriticky nemocných dospělých v intenzivní péči?


Výživa v intenzivní péči

U kriticky nemocných je zvýšené riziko podvýživy. Akutní a chronická onemocnění, trauma a zánět vyvolávají katabolismus související se stresem a nežádoucí účinky vyvolané léky mohou snižovat chuť k jídlu nebo zvyšovat nevolnost a zvracení. Kromě toho může management pacienta na jednotce intenzivní péče (JIP) také přerušit stravovací rutinu.

Enterální versus parenterální výživa a enterální versus kombinace enterální a parenterální výživy pro dospělé na jednotce intenzivní péče
Volně přístupné
Způsoby, jak splnit nutriční požadavky, zahrnují zajištění enterální výživy (EN) nebo parenterální výživy (PN) nebo kombinaci obou. Každá metoda je však problematická. Cílem tohoto review je určit způsob podání, který optimalizuje příjem výživy. Porovnává účinky EN versus PN a účinky EN versus kombinace EN a PN mezi kriticky nemocnými dospělými, pokud jde o mortalitu, počet dní bez JIP a nežádoucí účinky. Související klinická odpověď Cochrane: Jak se enterální výživa porovnává s parenterální výživou (s/bez enterální výživy) u dospělých přijatých na jednotce intenzivní péče (JIP)?Poděkování

Tato speciální kolekce byla vytvořena Michalem Brownem (Senior Editorem, Cochrane pro akutní a pohotovostní péči; Senior editorem, Cochrane pro oběh a dýchání) a Haraldem Herknerem (Koordinačním editorem, Cochrane pro akutní a pohotovostní péči), ve spolupráci s Toby Lessersonem (Zástupcem šéf redaktora), Liz Bickerdikovou (Přidruženou editorkou), Romin Featherstonovou (Informační specialistkou) a Monaz Mehta (Editorkou) Cochrane ediční a metodické oddělení)

Tato Speciální kolekce byla přeložena do češtiny Lukášem Duškem a editována Miloslavem Klugarem, ředitelem Českého Cochrane centra 6. 4. 2020. Originální dokument je k dispozici v Cochrane knihovně: Koronavirus (COVID-19): důkazy relevantní pro kritickou péči.
This Special Collection was translated into the Czech language by Lukas Dusek and edited by Miloslav Klugar director of Cochrane Czech Republic on 6th April 2020. The English Special Collection is available on the Cochrane Library:  Coronavirus (COVID-19): evidence relevant for intensive care.